‫ گروه‌های علی

گروه تبادل نظر درباره شبکه اجتماعی اینو کلوب
این گروه به منظور تبادل نظر پیرامون شبکه اینو کلوب ایجاد شده است.
تعداد اعضا: 7
مخترعان و صاحبان ایده
 گروهی برای به اشتراک‌گذاری مطالب میان مخترعان و صاحبان ایده
تعداد اعضا: 4
شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور
گروهی برای به اشتراک‌گذاری مطالب در ارتباط با شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور
تعداد اعضا: 4
گروهی برای به اشتراک‌گذاری مطالب در ارتباط با توسعه مدیریت و جذب توسعه
تعداد اعضا: 3
نوآوری و کسب و کار نوین
گروهی برای به اشتراک‌گذاری مطالب در ارتباط با نوآوری و کسب و کار نوین
تعداد اعضا: 3