‫ نتایج برای #هوشمند

جستجوی هشتگ

اندازه‌گیری تنش سازه‌های بتنی هوشمند شد
محققان در کشور موفق به ساخت #‫حسگری #‫هوشمند شده‌اند مه به وسیله آن می‌توان میزان تنش در #‫سازه‌های #‫بتنی را اندازه‌گیری کرد. این حسگر بیشترین کاربرد را در سازه‌هایی با تغییر کاربری دارد تا از میزان فشار وارد شده بر ستون‌ها آگاهی داشت. تغییر کاربری ساختمان...... بیشتر
5 اسفند 1398